František Hennlich, cihelna

Strupčice
Česká republika
50°28'29.584"N13°31'21.583"E
č. 1792
Známá výška: 30 m   
Známá světlost: 140 cm   
Stavitel: Schöberl a spol.
Rok výstavby: 1913
Historie

Severozápadní extravilán obce Strupčice na Chomutovsku byl historicky důležitým zdrojem kvalitní cihlářské hlíny. Od poloviny 19. století zde vznikala řada menších cihlářských pecí, svého času jich zde působilo i více než 20 najednou. Ve 20. století majitelé některých z nich rozšířili jejich provoz o modernější kruhové pece, pro něž byly typické vysoké tovární komíny odtahující spaliny z vypalovacích komor. Většina cihelen byla po druhé světové válce uzavřena a dnes na ně nemáme žádnou vzpomínku. Výjimkou byly cihelny Františka Hennlicha a Anny Glaserové, které shodou okolností stály v bezprostředním sousedství. Z obou pecí se do dnešních dní dochovaly právě pouze komíny, které byly příkladnou iniciativou obce Strupčice v poslední době citlivě opraveny.

Komín vysoký 33 metrů o světlosti 110 centimetrů vyrostl v Hennlichově cihelně roku 1913 při výstavbě nové moderní pece uzpůsobené na kontinuální výpal cihel. Ta vznikla v sousedství starší polní pece vybudované roku 1911. Typologicky se jednalo o klikatou pec, konkrétně pak o nepříliš obvyklý systém Rhein, a její projekt patrně vypracoval přímo autor systému z Liběšic u Žatce. Pec obsahovala deset komor, každá na možnost výpalu až 4 600 kusů běžných zdících cihel. Oproti systému klasických kruhových pecí se vyznačovala takřka čtvercovým půdorysem, který odrážel asymetrické postavení komor. Ty byly v jedné polovině pece umístěny klasicky vedle sebe, zatímco v druhé polovině tvořily klikatou uličku. 

Přestože projekt obsahoval i okótovaný nákres továrního komína, byla jeho realizace svěřena do rukou specializované komínářské firmě Josefa Schöberla z Karlových Varů. Ta pro potřeby živnostensko-právního schválení vypracovala i podrobný projekt komína a jeho statický výpočet. Pec systému Rhein měla komín umístěn jako samostatně stojící, souvisel s její severozápadní stěnou a s komorami byl propojen podzemním kouřovodem. Komín byl vyzděn z ručně vyrobených červených radiálních cihel o výšce 8,5 centimetru. Dá se uvažovat, že byly připraveny přímo zde v dřívější polní cihelně Františka Hennlicha. Hmota komína je veskrze obyčejná, a to i v kontextu jiných schöberlovských realizací. Oblý podstavec vysoký 2,25 metru je od průměru dříku jen lehce odskočený a má s ním i stejnou konicitu. Jinak byl dřík zcela strohý, s výjimkou kordonové římsy tvořené jednou řadou  cihel v horní části, a završený odstupňovanou hlavicí bez ozdob.

Hennlichova cihelna byla v provozu ještě po druhé světové válce, ale v 50. letech 20. století byla uzavřena. Výrobu cihel v jejím areálu nahradil chov drůbeže a později dobytka. Na počátku 70. let 20. století byl ale areál zcela opuštěn a veškeré budovy zdemolovány. Stát zůstal právě pouze komín, který postupně podléhal zubu času a také rozmarům počasí. Jeho hlavice byla poškozena patrně zásahem blesku, který nejspíš způsobil i dlouhou trhlinu po celé výšce dříku. Odhalený revizní otvor dočasně posloužil jako skládka odpadu.

Komín byl kompletně zrekonstruován v roce 2019, jeho oprava stála 854 000 Kč včetně DPH. Vyspraven byl celý dřík, byl nově vyspárován a především byla sanována trhlina po úderu blesku. Za pozornost stojí způsob vyspravení povrchu zdiva komína. Působením různých vlivů, degradačních procesů a zanedbané údržby běžně dochází k typické poruše zdiva, kdy z povrchu komína odpadávají úlomky cihel a malty. Při opravách se pak v zásadě dá postupovat dvěma způsoby – vypadané místo se znovu nahradí příslušně upravenou cihlou, nebo se vypadané místo nahradí maltou v podobě čílka cihly. Druhý způsob se užil právě zde, přičemž maltou vytvořené falešné čílko cihly bylo natřeno na červeno a vizuální autentičnost povrchu byla dotvořena lehkými tahy štětcem s černou barvou. Celý dřík byl opatřen hromosvodem, ocelovými obručemi a také stupadly, kterými dříve ani nedisponoval. Hlavice komína byla zcela snesena i s horní částí dříku až po římsu. Ze získaných cihel byla pak hlavice vyzděna nově v této úrovni, vizuálně ale v původní podobě. Tím byl komín snížen na výšku 30 metrů. Oproti původnímu řešení hlavice zvolila firma odlišný způsob – poslední tři vrstvy nebyly vyzděny, ale nahrazeny masivním betonovým věncem opatřeným malbou s imitací cihlového zdiva. Hlava pak byla zakryta ocelovým poklopem pro zamezení vniku dešťové vody. S obnovou proběhlo i vyčištění revizního otvoru a paty komína. Vstup do jeho nitra byl osazen mřížovanými dvířky, které umožňují ventilaci komína.

Komín byl opraven v rámci širšího projektu obce Strupčice, jehož cílem je obnovit poslední památky na zdejší cihlářský průmysl a vybudovat zde malé muzeum cihlářství. V současnosti je v obci instalována naučná stezka „Babičko, dědečku vyprávěj“, která vede i prostorem kolem komínů a jeden její panel se věnuje právě stručné historii strupčických cihelen. Plocha, na které v minulosti stálo několik desítek cihelen, je dnes volná a do její bezprostřední blízkosti se rozšířila rodinná zástavba (ta mimochodem překryla i prostor někdejšího dolu Anna, v jehož areálu stával další strupčický komín, vysoký 63 metrů). Iniciativa zdejší samosprávy je tak více než vítaná. A to zvláště i proto, že ani jeden z dochovaných komínů neoplývá zvláštními architektonickými či stavebními kvalitami, a je tak nutné jejich sílu identifikovat v jiných významech. Komín cihelny Františka Hennlicha tvoří společně s druhým dochovaným komínem cihelny Anny Glaserové neobyčejně silné spojení. To tak je důstojnou připomínkou zdejší cihlářské historie a zároveň představuje esteticky atraktivní prostor přitahující pozornost nejen místních, ale jistě přispěje i ke zvýšení turistické atraktivity Strupčic.

Zdroje informací

SOkA Chomutov, OÚ Chomutov, i. č. 31(spisy).

Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau, die Gerichtsbezirke Komotau, Chomutov 1898, s. 666.

Stabilní katastr Čech – Strupčice, Indikační skici. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/skici/skici/ZAT/ZAT354018420/ZAT354018420_index.html.

Strupčické cihelny. Spolek přátel památek obce Strupčice. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: http://www.spolekstrupcice.cz/cihlarske-muzeum/strupcicke-cihelny/.

Strupčické komíny se budou zachraňovat. Strupčice. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: https://www.obec-strupcice.cz/aktualne/strupcicky-denik/strupcicke-kominy-se-budou-zachranovat-132cs.html.

Na základě sdělení Luďka Pěnkavy, obec Strupčice.