Válcovny kovů

Ostrava
Česká republika
49°51'4.777"N18°16'12.767"E
č. 3172
Známá výška: 32 m   
Známá světlost: 150 cm   
Historie

Nejstarším závodem na výrobu zinkových plechů v tehdejším Rakousku-Uhersku byla zinkovna založená opavskou firmou Tlach a Keil v Přívoze. Továrna však neměla potřebný výkon, a tak se v roce 1899 stala součástí akciové společnosti, kde základním závodem byla nedaleká Donnersmarckova huť u vlakového nádraží. Společně s dvěma hutěmi z Polska a jednou z Maďarska vytvořily podnik s názvem Válcovny kovů, akciová společnost v Přívoze, a po zrušení staré válcovny Tlach a Keil v roce 1906 se přívozský závod stal největším podnikem svého druhu na území dnešní České republiky.

Od roku 1926 probíhala úplná přestavba provozních budov. Při jejich projektování se kladl důraz na přehlednost, hospodárný postup práce a racionální provoz. A právě v tomto roce byl starý komín z roku 1863 navýšen na 32 metrů (světlost v koruně 150 cm) a došlo na něm k dodatečnému vybudování železobetonového válcového rezervoáru na vodu.

Komín se čtvercovým podstavcem o hraně 3,35 metru a výšce 5 metrů sloužil k odtahu plynů z pecí z provozu válcovny. Dodatečně vybudovaná nádrž měla objem 30 m3. Potrubí bylo loženo volně vně dříku komína, střechu nádrže lemovalo po obvodu zábradlí. Na komíně se nacházel také stavoznak vodní hladiny.  

Události druhé světové války zasáhly také zinkovnu. Při bojích v roce 1945 byl komín poškozen a s největší pravděpodobností došlo k jeho následné demolici. Na leteckých snímcích z roku 1954 již komín vidět není.

Komínový vodojem válcovny kovů je další ukázkou pozdějšího umístění nádrže na již existující funkční komín. Je ke škodě věci, že se nedochovalo více archivních materiálů, které by umožnily blíže poznat technické a stavební řešení a porovnat ho s dalšími dodatečně osazenými nádržemi na komínech u nás (Libčice nad Vltavou, Slaný, Praha-Ruzyně).

Zdroje informací

Martin Vonka – Robert Kořínek, Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2015.

Antonín Barcuch – Eva Rohlová, Místopis starého Přívozu, in: Karel Jiřík, Ostrava 16: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava 1991, s. 248.

Válcovny kovů a.s., Mor. Ostrava-Přívoz v posledních desíti letech, in: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, Ostrava 1936, s. 476, 478.

Zemský archiv v Opavě, fond Válcovny kovů, a. s. Moravská Ostrava-Přívoz 1851–1945.

Národní evidence kontaminovaných míst, www.kontaminace.cenia.cz.